Beiratkozás Bölcsőde

 

A beíratkozás helye: Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodája

                                  8558 Csót, Rákóczi u. 6.

 

Milyen intézmény a mini bölcsőde

A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által kisebb csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

Kik látják el a mini bölcsődében a nevelési-gondozási feladatokat

A mini bölcsődében 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 1,5 fő bölcsődei dajka látja el a nevelési-gondozási feladatokat.

Hány gyermek vehető fel a mini bölcsődébe

A mini bölcsődébe 7 fő kisgyermeket lehet ellátni, illetve, ha valamennyien betöltötték a 2. életévüket, akkor 8 főt.

Milyen életkorú gyermekek vehetik igénybe a mini bölcsődei ellátást

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes korától nevelhető és gondozható, amíg el nem éri az óvodaköteles kort.

Ha a gyermek január 1. és augusztus 31. között tölti be a 3. életévét, akkor augusztus 31-ig, ha szeptember 1. és december 31. között, akkor a következő év augusztus 31-ig.

A beíratkozásra az egész nevelési év folyamán lehetőség van, de a felvétel férőhely függvénye.

Mely gyermekek vehetők fel a mini bölcsődébe

Azok a gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói:

          -munkavégzésük,

          -nappali rendszerű oktatásban, képzésben való részvételük,

          -betegségük,

          -vagy valamilyen szociális ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.

A felvétel során kiket kell előnyben részesíteni

-azt a gyermeket, akinek szülője munkáltatói igazolással bizonyítja, hogy munkaviszonyban áll, és emellett

               -a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

               -a gyermek 3 vagy több gyermeket nevelő családban él,

               -a gyermek szülője egyedülálló,

-a védelembe vett gyermeket

-a Csót községben állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekét,

-adott év augusztus 31-ig a 2. életévét betöltött gyermeket,

-azt a gyermeket, akinek a szülője a Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozója, illetve Csót Község Önkormányzatának, vagy az általa fenntartott intézménynek, szolgáltatásnak a dolgozója.

Ki kezdeményezheti még a gyermek bölcsődei felvételét

A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

               -gyermekorvos, háziorvos,

               -körzetes védőnő,

               -szociális-, illetve családgondozó,

               -gyermekjóléti szolgálat,

               -gyámhatóság.

Milyen dokumentumokat kell bemutatni a beíratáskor

-bölcsődei felvételi kérelmet (megtalálható a Nyomtatványok címszó alatt, vagy kérhető személyesen az óvodában),

-a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-a gyermek és a szülő lakcímkártyáját,

-a gyermek TAJ kártyáját,

-a gyermek oltási könyvét,

-a szülők személyi azonosító igazolványát,

-a szülők munkáltatói igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a munkáltató mely időponttól alkalmazza (megtalálható a Nyomtatványok címszó alatt, vagy kérhető személyesen az óvodában),

-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot,

-sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,

-egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról,

-a szülő betegsége esetén az orvosi igazolást.

A gyermek bölcsődei igénybe vételének első napja előtt 2 héttel a szülők kötelesek újból munkáltatói igazolást benyújtani.

A felvétellel kapcsolatos döntésről a főigazgató 10 napon belül írásbeli határozatot hoz, amit eljuttat a szülőkhöz.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a főigazgató döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz (Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez) kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó dönt.

Amennyiben a felvételi kérelem - férőhelyhiány miatt - nem teljesíthető, úgy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem "várólistára" kerül, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük a szülőt.

Mikor szűnik meg a mini bölcsődei ellátás

-ha a megszüntetést a szülő kezdeményezi,

-ha a szülő a felvételi kérelemhez 30 napon belül nem csatolja a szükséges igazolásokat,

-ha orvosi szakvélemény alapján a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,

-ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a Házirendet,

-amikor a gyermek óvodai felvételt nyert.